Kristendommen – med Jesus i sentrum

91e4fd8e-ef64-428a-915a-7a38ee7dac9fKristendommen er ved siden av jødedommen og islam en av de tre abrahamiske, monoteistiske religionene fra Midt-Østen. Da kristendommen ble statsreligion i Romerriket, førte det til at kristendommen etter hvert ble helt dominerende i Europa og senere også i andre deler av verden der europeere og deres etterkommere misjonerte. Dermed ble kristendommen etter hvert den største og viktigste religionen i verden. I de siste årene har imidlertid kristendommens posisjon i verden blitt noe svekket på grunn av sekularisering og ateisme i deler av den vestlige verden. Kristendommen regnes likevel å ha rundt 2 milliarder troende.

Å være kristen betyr så mangt, men dypest sett handler det først og fremst om å akseptere Jesus, også kjent som Kristus, som Guds sønn og menneskehetens frelser. Jesus blir i kristendommen sett på som den som oppfylte profetien om den jødiske Messias. Han var jøde, og kristendommen bygget spesielt i sin tidlige fase så mye på jødedommen at den var å regne som en jødisk sekt heller enn en ny og separat religion. Kristendommens teologi kan i stor grad spores tilbake til den tidlige kirken, og trosbekjennelsene til apostlene (de første som fulgte Jesus) og kirkemøtet i Nikea som ble innkalt av den romerske keiser Konstantin. Her ble det erklært at Jesus led, døde, ble begravd og oppsto igjen for menneskenes synd, og med det åpnet veien for deres frelse.

Den unge kirken fastslo også andre vesentlige deler av den kristne tro, som for eksempel at Jesus med både kropp og sjel forflyttet seg til himmelen (Kristi himmelfart), og der ble gjenforent med Faderen og Den hellige ånd i en mystisk treenighet. Kirkefedrene mente også at Kristus ville vende tilbake til jorden for å felle dom over levende og døde en gang i fremtiden, det blir kalt dommedag. De sentrale delene av Det nye testamentet, som hevdes å være forfattet av skribentene Matteus, Markus, Lukas og Johannes, kalles gjerne for “evangeliet”, det vil si “gode nyheter”. Kunnskapen om Kristi liv, virke, korsfestelse og oppstandelse blir også kalt evangeliet.

Kristendommen startet som en jødisk sekt i Judea, men spredte seg forholdsvis raskt til Europa og til Kaukasus, til Tyrkia, Syria og Irak, og til og med til Egypt, Etiopia og India. Denne religionen fikk dermed stor innflytelse over den historiske utviklingen i mange land, men særlig i de europeiske. I mange av de andre delene av verden der kristendommen slo tidlig i gjennom ble den senere marginalisert av spredningen av islam.

Selv i den originale kirken var det en god del splittelse og splid, og kristendommen var jo selv på sett og vis et tegn på splittelse innenfor det jødiske samfunnet. Gjennom middelalderen ble det et ganske klart skille mellom katolske kristne i vest og ortodokse i øst, og senere oppsto det en periode med opprør og religionskriger i Vest-Europa etter at protestantiske kristne inspirert av Luther og Calvin brøt med den katolske kirken.

Kristendommen har selvfølgelig forandret seg mye gjennom 2 000 år, men mye ligger også fast. Religionen handler om at Jesus kan frelse mennesket fra helvetes pinsler, og at han snart kommer tilbake.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *